KARiTEe w zgodzie z naturą

Regulamin portalu internetowego

 

 

 

Portal internetowy dostępny pod adresem https://www.karitee.pl/ prowadzony jest przez Iwonę Fijak oraz Ewelinę Hajduk prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowa „KARiTEe” Ewelina Hajduk i Iwona Fijak Spółka cywilna pod adresem ul. Pod Grojcem 389, 34-382 Wieprz, NIP: 5532538530, REGON: 367713543, zwane dalej łącznie „Usługodawcą”.

 

Dane kontaktowe Usługodawcy:

- adres e-mail: karitekaritee@gmail.com,

- telefon: +48 509 012 973, +48 696 760 205.

 

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Portalu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy, a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

 

I. Definicje

 

 1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://www.karitee.pl/.

 2. Usługodawca – Iwona Fijak oraz Ewelina Hajduk prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowa „KARiTEe” Ewelina Hajduk i Iwona Fijak Spółka cywilna pod adresem ul. Pod Grojcem 389, 34-382 Wieprz, NIP: 5532538530, REGON: 367713543.

 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.

 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Portalu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.

 7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Użytkownik nabywa za pośrednictwem Portalu internetowego.

 8. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na Portalu.

 7. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

 8. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

 2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,

 3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 

 1. Usługi dostępne na Portalu polegają w szczególności na:

 1. umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści zamieszczonych na Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,

 2. umożliwieniu Użytkownikowi wypełnienia formularza kontaktu w celu złożenia zamówienia na Towary znajdujące się w ofercie Usługodawcy.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

 3. dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 2. Usługodawca świadczy usługi nieodpłatnie, chyba że co innego wynika z charakteru usługi lub odrębnie zawartej z Użytkownikiem umowy.

 

IV. Umowa sprzedaży

 

 1. Towary opisane na Portalu internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

 2. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Portalu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 3. Wszelkie ceny podane na stronie Portalu internetowego są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów opisanych na Portalu, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

 5. Usługodawca umożliwia złożenie zamówień na Towary opisane na Portalu internetowym zgodnie z następującymi metodami:

 1. za pomocą formularza kontaktu dostępnego w Portalu internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu pod adresem https://www.karitee.pl/kontakt,

 2. za pomocą wiadomości e-mail wRoboto Regularysłanej na adres karitekaritee@gmail.com,

 3. telefonicznie pod numerami +48 509 012 973 oraz +48 696 760 205.

 1. W celu złożenia zamówienia poprzez formularz kontaktu, Użytkownik dokonuje wyboru Towaru opisanego na Portalu internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu, a także wskazując dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Usługodawcę tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail.

 2. W celu złożenia zamówienia za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie, Użytkownik przekazuje Usługodawcy informacje o zamawianym Towarze oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane umożliwiające kontakt w sprawie zamówienia (numer telefonu, adres e-mail).  

 3. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

 

V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 

 1. Usługodawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem pkt. VI ust. 3-4 niniejszego Regulaminu).

 2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Usługodawcę. Średni czas realizacji zamówienia na Towary dostępne w standardowej ofercie wynosi do pięciu dni roboczych.

 3. Czas realizacji w przypadku braku dostępności Towaru lub Towaru wykonywanego na indywidualne zamówienie będzie ustalany bezpośrednio z Użytkownikiem.

 4. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć ewentualny czas dostawy Towaru do Użytkownika przez przewoźnika, zgodnie z wybraną przez Użytkownika metodą dostawy.

 5. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.

 6. Po otrzymaniu przesyłki Użytkownik powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Usługodawcę.

 7. Usługodawca umożliwia osobisty Towaru w punkcie stacjonarnym pod adresem Firma Produkcyjno-Handlowa „KARiTEe” ul. Witosa 171, 43-512 Bestwina, jedynie po uprzednim potwierdzeniu możliwości odbioru.

 

VI. Metody płatności

 

 1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:

 1. przedpłata w formie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia;

 2. płatność za pobraniem w momencie odbioru Towaru od dostawcy;

 3. płatność przy odbiorze osobistym w punkcie stacjonarnym.

 1. Użytkownik wybierający metodę płatności w formie przedpłaty zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.

 2. Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym.

 3. W przypadku płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym, Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po jego potwierdzeniu.

 4. Usługodawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą. Dowód zakupu jest dostarczany Użytkownikowi wraz z Towarem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.

 

VII. Rękojmia za wady Towaru

 

 1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Usługodawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Użytkownik wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Usługodawcy.

 3. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Użytkownikowi. W przypadku Towaru używanego Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Użytkownikowi będącemu konsumentem.

 4. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres karitekaritee@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

 5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 6. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.

 7. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

 8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: „Firma Produkcyjno-Handlowa „KARiTEe” Ewelina Hajduk i Iwona Fijak Spółka cywilna ul. Pod Grojcem 389, 34-382 Wieprz.

 9. Usługodawca odpowiada na zgłoszenie Użytkownika w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

 10. Usługodawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

 

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

 3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Usługodawcy.

 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Usługodawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 10. Użytkownik ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 11. Towar należy dostarczyć na adres: Firma Produkcyjno-Handlowa „KARiTEe” Ewelina Hajduk i Iwona Fijak Spółka cywilna ul. Pod Grojcem 389, 34-382 Wieprz.

 12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub której przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

IX. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

oraz postępowanie reklamacyjne

 

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Usługodawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres karitekaritee@gmail.com lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Usługodawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 3. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Użytkownik może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej karitekaritee@gmail.com

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu internetowego, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres karitekaritee@gmail.com.

 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

 7. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 

X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Użytkowników nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Towar nie został wydany Użytkownikowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Użytkownika lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Użytkownika. Odstąpienie od umowy przez Usługodawcę nie rodzi po stronie Użytkownika roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych na Portalu internetowym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.

 4. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Użytkownika niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.

 5. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Usługodawcę Towaru Użytkownikowi, osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika lub przewoźnikowi, na Użytkownika przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

 6. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Użytkownika w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę, przy czym Usługodawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Użytkownika.

 

XI. Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu internetowego przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego nie może naruszać praw Użytkownik.

XII Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone na stronie Portalu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających ze składanych za pomocą Portalu zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (http://www.katowice.wiih.gov.pl/).

 4. Niezależnie od ust. 3 Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

 5. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:

 1. sądowi powszechnemu według wyboru Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Użytkownik jest konsumentem,

 2. sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem.

 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2019 r.

 

Załącznik 1 - wzór odstąpieni od umowy

Załącznik 2 - formularz zgłoszenia reklamacji

Lampion

 

 

 

 

Tutaj możesz nas znaleźć